STAN PRAWNY NA 4 STYCZNIA 2024

Prawo oświatowe dopuszcza w określonych przypadkach możliwość zatrudnienia w przedszkolu na stanowisku dyrektora osoby niebędącej nauczycielem. Jak przedstawia się w przypadku takiej osoby kwestia wynagrodzenia? Jakie przepisy o tym decydują?

Nauczyciele i pracownicy samorządowi

W samorządowych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, w tym w prowadzonych przez gminy przedszkolach, zatrudniani są pracownicy należący do dwóch różnych kategorii. Zgodnie z art. 6 Prawa oświatowego prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta nauczyciela, natomiast art. 7 tego aktu mówi, że status prawny pracowników niebędących nauczycielami określają przepisy o pracownikach samorządowych. Regulacja ta wskazuje więc dwie różne pragmatyki określające stosunek pracy pracowników przedszkoli. To rozróżnienie jest niezbędne do ustalenia, jakie wynagrodzenie powinien otrzymywać dyrektor niebędący nauczycielem. 

Można zasadnie stwierdzić, że Prawo oświatowe za podstawowe rozwiązanie uznaje zatrudnienie nauczyciela na stanowisku pedagoga, w myśl art. 62 ust. 1 i 2 tego aktu, który mówi, że:

  • przedszkolem kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora,
  • przedszkolem może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Kluczowe jest tu użycie przez ustawodawcę formuły „może również kierować”, która zakłada możliwość zatrudnienia w charakterze dyrektora osoby, która nie jest nauczycielem, niemniej to jednak nauczyciel jest wskazywany jako podstawowy wybór przy zatrudnianiu na to stanowisko. Ponadto Prawo oświatowe przypomina o konieczności stosowania niektórych jego regulacji do osoby dyrektora niebędącego nauczycielem. Za przykład może tu posłużyć art. 63 ust. 22, według którego przepisy ust. 1–21 (dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora) stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2, czyli do dyrektora niebędącego nauczycielem. Zarazem nie ma w Prawie oświatowym przepisów odnoszących się wyłącznie do dyrektora niebędącego nauczycielem, w związku z czym zawsze trzeba odpowiednio, a więc w drodze interpretacji, stosować te regulacje, które dotyczą nauczyciela.

W przypadku dyrektora, który jest nauczycielem, przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują regulacje, które stosuje się tylko do takiej osoby, czego  przykładem jest art. 42 ust. 6 KN, według którego dyrektorowi i wicedyrektorowi przedszkola oraz nauczycielowi zajmującemu w przedszkolu inne stanowisko kierownicze, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu placówki oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3, czyli z zajęć pensum. Tego typu regulacje nie są konieczne w przypadku dyrektora niebędącego nauczycielem, ponieważ nie prowadzi on zajęć bezpośrednio z dziećmi, a więc cały swój czas pracy może poświęcić wyłącznie na czynności związane z zarządzaniem jednostką oświatową. 

Wynagrodzenie dyrektora będącego nauczycielem

Karta nauczyciela